Edukacja dla Doliny Baryczy

Program – ,, EDUKACJA DLA DOLINY BARYCZY”

 

             Zespół Szkół w Odolanowie bierze udział w programie edukacji regionalnej i przyrodniczej realizowanym przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.  

Program przewidziany jest do realizacji na lata szkolne 2014-2020. Szkolnym koordynatorem programu oraz członkiem Społecznej Rady ,,Edukacji dla Doliny Baryczy’’ jest wicedyrektor R.Fertun.

Celem programu jest opracowanie systemowych narzędzi planowania, wsparcia i prowadzenia spójnej edukacji regionalnej i przyrodniczej (szkolnej i pozaszkolnej) z wykorzystaniem infrastruktury edukacyjnej   i turystycznej służącej ochronie i zachowaniu specyfiki obszaru Doliny Baryczy.

            W tym celu powstał społecznościowy portal edukacyjny www.edukacja.barycz.pl, na którym zarówno nauczyciele, rodzice, jak i uczniowie mogą znaleźć interesujące materiały dotyczące Doliny Baryczy.

          W ramach pilotażowego projektu, który rozpoczął się od 01.09.14r., a kończy w czerwcu 2015r. szkoła otrzymała sprzęt, pomoce naukowe, narzędzia edukacyjne i wyposażenie służące do realizacji celów zadania m.in.: mikroskopy, lupy, lornetki, lunety, zestawy badawcze, puzzle, mapy, pacynki i kolorowanki dla najmłodszych, legendy z Doliny Baryczy, karty do gry z gniazdami ptaków, domino i gry edukacyjne – Omnibus Doliny Baryczy, Memory, Rośliny i Zwierzęta Doliny Baryczy itp.  Niektóre pomoce zostały opracowane przy współpracy nauczycieli z różnych szkól oraz przedstawicieli ośrodków edukacji pozaszkolnej.

W tworzeniu gry ,,Omnibus Doliny Baryczy’’ brali udział nauczyciele z naszego Zespołu Szkół– R.Fertun, D.Dymała, M.Brodala.  Odbyły się także spotkania partnerskie, warsztaty, konferencje, ciekawe wycieczki i wyjazdy studyjne dla nauczycieli oraz uczniów.

Założonymi  efektami  projektu było:

  •  Współpraca i sieciowanie pozaszkolnych ośrodków  edukacji regionalnej i przyrodniczej obszaru na rzecz opracowania PROGRAMU oraz spójnej oferty.
  •  Promocja dobrych praktyk z obszaru z regionu, kraju i terenu UE w zakresie realizacji działań edukacyjnych na obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo (spotkania, warsztaty, wyjazdy studyjne)
  • Opracowanie i upowszechnienie  pomocy dydaktycznych dotyczących specyfiki regionu Doliny Baryczy i dostosowane do różnych poziomów edukacyjnych  tj:   portal, aplikacje,  gry edukacyjne, scenariusze zajęć, tablice graficzne, puzzle, pacynki itp.
  • Przekazanie  podmiotom uczestniczącym w projekcie  niezbędnego sprzętu i narzędzi do realizacji celów i treści edukacyjnych dotyczących regionu Doliny Baryczy.
  • Tworzenie oferty edukacyjnej ośrodków wynikającej z potrzeb  szkół z regionu .
  • Planowanie i wdrożenie  założeń projektu w ramach edukacji  szkolnej oraz  pozaszkolnej -pilotaż w ramach Dni Karpia
  • Certyfikacja i monitoring ośrodków szkolnych i pozaszkolnych w oparciu o  wspólnie wypracowane kryteria , motywujące do współpracy, podnoszenia jakości działań edukacyjnych w szczególności dotyczących poznawania naszego regionu.
  • Wykorzystanie wniosków, wyników ewaluacji i monitoringu oraz doświadczeń realizacji  PROJEKTU do  opracowania założeń PROGRAMU Edukacyjnego dla Doliny Baryczy (LSR 2014-2020)

 

Szkoły w ramach programu zobowiązały się do organizacji i przygotowania oferty zajęć (lekcje, zajęcia pozalekcyjne, konkursy, itp.) edukacyjnych bazujących na specyfice obszaru, z wykorzystaniem przekazanych narzędzi edukacyjnych oraz udostępnionych sprzętów. Mile widziane jest także korzystanie z ofert ośrodków pozaszkolnych znajdujących się na terenie obszaru Doliny Baryczy.

Nauczyciele mają również za zadanie umieszczanie autorskich scenariuszy lekcji, konkursów, dobrych praktyk i innych  informacji przyrodniczych i regionalnych na portalu edukacyjnym oraz monitorowanie efektów korzystania  z otrzymanych pomocy naukowych.

Efektem programu ma być budowanie tożsamości lokalnej, tak aby w przyszłości młodzi ludzie identyfikowali się z regionem i chcieli wiązać  w nim swoją przyszłość

Zespół Szkół w Odolanowie otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo placówki w programie.